Podešavanje programa

Da bi program mogao da radi potrebno je prvenstveno da podesite radno vreme. Stoga prilikom svakog logovanja program proverava da li je podešeno radno vreme i ako nije, vodi vas na odeljak administracije kako biste to uradili.

Uputstvo - slika 1.

Da biste mogli vršiti zakazivanje termina potrebno je da imate barem jednog korisnika kao doktora. To možete uraditi odabirom opcije dodavanja korisnika ili promenom vrste za postojećeg korisnika. Obratite pažnju na dodelu dozvola za pristup odeljcima. Podrazumeva se da svakom korisniku iz vrste doktor administrator dodeli pristup odeljku pregledi.

Uputstvo - slika 2.

O ostalim podešavanjima iz odeljka administracija možete pročitati u sekcijama o administraciji ovog uputstva.

Zakazivanje termina

Najveći deo ekrana zauzima sedmodnevni raspored termina koji započinje sa jednim danom pre današnjeg odnosno izabranog datuma. Svaki termin ima interval od 15 minuta, pri tome odmah su označeni termini koji su zauzeti, a subota i nedelja su blago osenčeni. Manji, levi deo ekrana namenjen je odabiru parametara za zakazivanje.

Uputstvo - slika 3.

Kao prvo potrebno je izabrati doktora kod kojeg želite da zakažete termin. Nakon toga ako traženi datum nije prikazan na ekranu potrebno ga je izabrati klikom na polje Izaberite datum ili na ikone koje se nalaze sa leve i desne strane, a koje vas pomeraju za jedan dan napred ili nazad. Izgled polja za izbor datuma zavisi od web pregledača koji se koristi, ali u principu dosta su slični. Prikazuju određeni broj datuma oko trenutno izabranog, a za neke udaljenije datume postoje opcije za godinu i mesec.


Uputstvo - slika 4.

Zakazivanje termina se vrši tako što se klikne na željeni termin, čime se ispod prozora sa parametrima otvara prozor sa elementima termina. Prvo popunjavate podatke o terminu tako što odabrate vrstu termina, a zatim u polju trajanje i koliko termina želimo da spojimo u jedan. Ukoliko u polje trajanje unesemo veći broj termina od raspoloživog, program automatski ispravlja na maksimalan broj slobodnih termina i promenom boje u crvenu obaveštava vas o izvršenoj korekciji.

Nakon toga popunjavate podatke o pacijentu. Prilikom unosa imena i prezimena pacijenta program vam na osnovu unetih slova nudi i spisak do sada unetih pacijenata čije ime odnosno prezime sadrži trenutno unet niz slova. Ako kliknete na nekog od ponuđenih pacijenata ostala polja se automatski popunjavaju. U slučaju novog pacijenta obavezna polja su: ime, prezime i datum rođenja. Istovremeno ovde možete i promeniti ili dopuniti podatke o pacijentu, jer se svaka promena automatski ažurira u evidenciji pacijenata.

Kada završite sa popunjavanjem podataka, klikom na polje snimi vršite zakazivanje termina. To se vidi u promeni boje na rasporedu termina u zavisnosti od izabrane vrste termina i istovremenim upisom imena i prezimena pacijenta. Ponovnim klikom na rezervisani termin možete izvršiti promenu unetih podataka ili otkazivanje termina klikom na polje obriši.

Evidencija pacijenta

U odeljku za evidenciju pacijenata možete da dodate pacijenta u evidenciju, da vršite pretragu pacijenata, da menjate podatke o unetom pacijentu, da vidite pregled svih termina (nadolazećih i prethodnih), da pregledate sve dosadašnje izveštaje i rezultate pregleda, da pošaljete E-mail pacijentu, kao i da obrišete pacijenta iz evidencije.

Na desnoj strani ekrana nalazi se sekcija za dodavanje novog pacijenta. Obavezni podaci o novom pacijentu su: ime, prezime i datum rođenja. Nakon unosa podataka potrebno je kliknuti na polje Dodaj pacijenta kako bi podaci bili snimljeni u evidenciju. Opciji Dodavanje pacijenta možete pristupiti odabirom odeljka Pacijenti iz glavnog menija ili klikom na dugme Dodaj pacijenta koje se pojavljuje u naslovu sekcije koja se prikazuje u desnom delu ekrana.

Uputstvo - slika 5.

Na levoj strani ekrana se nalazi polje za pretragu pacijenata, a ispod njega je spisak 10 poslednjih unetih pacijenata. Prilikom unosa, neposredno ispod polja za unos, program vam prikazuje spisak postojećih pacijenata koji odgovaraju unetim slovima. Kada kliknete na neko od ponuđenih imena ispod polja za pretragu se otvara dodatno polje Rezultat pretrage sa izabranim pacijentom, a udesnoj strani ekrana prikazuju se kompletni podaci o izabranom pacijentu. Po potrebi možete promeniti bilo koji od prikazanih podataka, a snimanje promena se vrši klikom na polje Ažuriraj pacijenta.

Podatke o pacijentu možete videti i klikom na ikonicu koja se nalazi u koloni Akcija u spisku 10 poslednje evindentiranih pacijenata, kao i u polju Rezultat pretrage.

Deaktiviranje pacijenta se vrši klikom na ikonu, nakon čega se na ekranu pojavljuje upozorenje o deaktiviranju pacijenta sa opcijama potvrde i otkazivanja deaktiviranja. Ponovno aktiviranje pacijenta se vrši u odeljku Administracija sektor Deaktivirani pacijenti i to klikom na ikonu.

O ostalim ikonama i njihovim opcijama možete pročitati u narednim sekcijama ovog uputstva.

Evidencija pacijenta - termini

Klikom na ikonicu koja se nalazi u koloni Akcija u spisku 10 poslednje evindentiranih pacijenata, kao i u polju Rezultat pretrage, u desnom delu ekrana dobijate pregled svih termina za izabranog pacijenta.

Uputstvo - slika 6.

Termini su podeljeni u dve grupe: Nadolazeći termini i Prethodni termini. Pored datuma i vremena prikazana je i vrsta termina (pregled, kontrola, intervencija, operacija), kao i ime i prezime doktora kod koga je termin zakazan.

Evidencija pacijenta - izveštaji

Klikom na ikonicu koja se nalazi u koloni Akcija u spisku 10 poslednje evindentiranih pacijenata, kao i polju Rezultat pretrage, u desnom delu ekrana dobijate pregled svih lekarskih izveštaja za izabranog pacijenta.

Uputstvo - slika 7.

Klikom na svaki pojedinačni izveštaj može se isti pregledati, a takođe na desnoj strani zaglavlja pregleda nalazi se ikona koja omogućava štampanje izveštaja.

Uputstvo - slika 8.

Povratak na pregled lekarskih izveštaja izabranog pacijenta se vrši pomoću ikone koja se nalazi na desnoj strani zaglavlja pregleda.

Evidencija pacijenta - E-mail

E-mail pacijentu se šalje tako što se klikom na ikonu izabranog pacijenta u desnom delu ekrana otvara sekcija za slanje E-maila. U njoj su prvo navedeni podaci o izabranom pacijentu, a zatim i polja sa adresom pošiljaoca (koja se po potrebi može promeniti), kao i sa adresom primaoca (koje se menja u sekciji sa podacima pacijenta). Obavezno se popunjava polje E-mail naslov kao i polje E-mail poruka i zatim klikom na polje Pošalji E-mail vrši se slanje.

Uputstvo - slika 14.
Evidencija pregleda

Ovaj odeljak je namenjen doktorima. U njemu mogu da vide pregled zakazanih termina pojedinačno za svaki dan, da vide istoriju dosadašnjih pregleda za zakazanog pacijenta i naravno da sačinjavaju nove izveštaje.

Na levoj strani ekrana u polju Izaberite datum birate datum za koji želite da vidite pregled zakazanih termina. Prilikom ulaska u ovaj odeljak otvara se trenutni datum, ali po potrebi vi možete izabrati i bilo koji drugi datum klikom na polje Izaberite datum ili na ikone koje se nalaze sa leve i desne strane, a koje vas pomeraju na prvi datum u kojem imate zakazane preglede (preskače datume u kojima nemate zakazanih termona).
Izgled polja za izbor datuma zavisi od web pregledača koji se koristi, ali u principu dosta su slični. Prikazuju određeni broj datuma oko trenutno izabranog, a za neke udaljenije datume postoje opcije za godinu i mesec.

Uputstvo - slika 9.

Ispod tog polja hronološki se prikazuju svi zakazani termini za taj dan. Klikom na neki od izabranih termina srednji deo ekrana postaje rezervisan za izvšetaj sa tog pregleda, a u desnom delu ekrana dobijate kompletnu istoriju dosadašnjih pregleda razvrstanu po datumima.

Nakon što popunite polja klikom na neko od polja snimi podaci se evidentiraju, a u sekciji Istorija pregleda i štampa se pojavljuje kartica sa podacima o pregledu.

Evidencija pregleda - propratna dokumenta

Posle polja Izlazna dijagnoza nalazi se sekcija Propratna dokumenta koja je namenjena za manipulaciju propratnih dokumenata kao što su: laboratorijski nalazi, rendgenski i CT snimci, izveštaji specijalista, i slično. Ova dokumenta moraju biti u nekom od sledećih formata: pdf, jpg, jpeg, png, gif.

Uputstvo - slika 10.

Svaki dokument se dodaje pojedinačno i to tako što se prvo izabere vrsta dokumenta. Klikom na polje Izaberite fajl otvara se prozor u kojem je potrebno izabrati fajl sa vašeg računara koja sadrži željeni dokument. Nakon toga klikom na polje dodaj dokument izabrani fajl se snima, a u odeljku Postojeća dokumenta u desnom delu ove sekcije, kao i u sekciji Istorija pregleda i štampa pojavljuje se izveštaj o snimljenom fajlu. Na kraju svakog izveštaja o fajlu nalazi se dugme koje je namenjeno brisanju propratnog dokumenta.

Evidencija pregleda - štampanje

Štampanje izveštaja i propratnih dokumenata vrši se odabirom iz sekcije Istorija pregleda i štampa. Klikom na željeni izveštaj ili dokument isti se otvara u središnjem delu ekrana, a na desnoj strani zaglavlja pregleda nalazi se ikona koja omogućava štampanje izveštaja odnosno dokumenta.

Uputstvo - slika 8.

Povratak na pregled lekarskih izveštaja izabranog pacijenta se vrši pomoću ikone koja se nalazi na desnoj strani zaglavlja pregleda.

Administracija - pojedinačni E-mail

Pojedinačni E-mail korisniku se šalje tako što se klikom na ikonu izabranog korisnika u desnom delu ekrana otvara sekcija za slanje E-maila. U njoj su prvo navedeni podaci o izabranom korisniku, a zatim i polje sa adresom pošiljaoca (koja se po potrebi može promeniti), kao i sa adresom primaoca (koja se menja u sekciji sa podacima korisnika). Obavezno se popunjava polje E-mail naslov kao i polje E-mail poruka i zatim klikom na polje Pošalji E-mail vrši se slanje.

Uputstvo - slika 11.
Administracija - cirkularni E-mail

Cirkularni E-mail je opcija kojom se šalje pojedinačni E-mail određenoj grupi korisnika ili pacijentima. Prvo polje je adresa sa koje se šalje E-mail (koja se po potrebi može promeniti). Zatim je potrebno izabrati vrstu primaoca. Ako se izabere opcija Pacijenti onda će se u sadržaju poruke automatski dodati sledeći tekst: "Poštovani 'ime i prezime pacijenta',". Obavezno se popunjava polje E-mail naslov kao i polje E-mail poruka i zatim klikom na polje Pošalji E-mail vrši se slanje.

Uputstvo - slika 12.
Administracija

Podešavanje zaglavlja memoranduma nalazi se u sekciji Radno vreme i memorandum ispod polja za podešavanje radnog vremena. Kao prvo treba izabrati Tip memoranduma.

Tu postoje četiri opcije: Nema (prazno zaglavlje), Slika (ubaciće se fajl koji sadrži sliku zaglavlja sa nekog postojećeg memoranduma), Logo i tekst (ubaciće se fajl koji sadrži sliku logo-a, uz dodatni tekst), Tekst (zaglavlje će sadržati samo tekst).

Uputstvo - slika 13.

U zavisnosti od tipa memoranduma menja se i ostali deo sekcije, a neposredno ispod opcija tipa memoranduma prikazuje se izgled zaglavlja memoranduma.

Pri izboru tipa Slika ispod primera zaglavlja, pojavljuje se polje Izaberite sliku koje vam otvara prozor u kojem treba da izaberete fajl koji sadrži izgled zaglavlja memoranduma. Fajl mora biti u jednom od dozvoljenih formata jpg, jpeg, png, gif, a dimenzije da su : 1250px x 250px.

Pri izboru tipa Logo i tekst ponovo se pojavljuje polje Izaberite sliku namenjena fajlu koji sadrži logo u jednom od dozvoljenih formata, ali ovaj put dimenzije treba da budu: 250px x 250px. Takođe imate i sekciju za tekstualni deo zaglavlja. Mi smo to zamislili u tri celine: Naziv ordinacije, Opis ordinacije i Kontakt. Naravno vi možete da unesete bilo koji sadržaj.

Pri izboru tipa Tekst ostaje samo sekcija za tekstualni deo zaglavlja.